20,000,000 تومان ودیعه 500,000 تومان اجارهرهن و اجاره اداریسیمون بولیوار پونک ، تهران
25 متر

25 متر اداری سیمون بولیوار

20,000,000 تومان ودیعه 500,000 تومان اجارهسیمون بولیوار پونک ، تهران
25 متر

مشخصات ملک

کد آگهیشابش - 1143052
نوع ملکاداری
متراژ25
ودیعه20,000,000 تومان
اجاره500,000 تومان اجاره
نوع آگهیاجاره
منطقهسیمون بولیوار پونک ، تهران

توضیحات

25 متر مستقل قابلیت تبدیل رهن و اجاره جنب مسجد چهارده معصوم آب و برق و گاز رایگان