تماس بگیرید فروش زمینگمرک تهران
30 متر

خانه‌۳۰متری‌‌‌باز‌سازی‌شده

تماس بگیرید گمرک تهران
30 متر

مشخصات ملک

کد آگهیشابش - 1363269
نوع ملکزمین
متراژ30
قیمتتماس بگیرید
نوع آگهیفروش
منطقهگمرک تهران

توضیحات

خانه۳۰متری قابلیتتجمیعباهمسایهها(۷بابکلنگیکنارهم) صفرتاصدبازسازیشده ۷۰ممستاجررهنمیگیردضمانتشباما مناسبسرمایهگزاریوسکونت پیامکپاسخگونیستم،تماسلطفا

موقعیت مکانی