صادق قاسمی شمس
صادق قاسمی شمس
4,500,000,000 تومان فروش زمیناملش گیلان
4500 متر