140,000,000 تومان فروش زمینمحمود آباد مازندران
200 متر