390,000,000 تومان فروش زمینمحمود آباد مازندران
300 متر