356,000,000 تومان فروش زمینمحمود آباد مازندران
274 متر