تبدیل رهن و اجاره

برای تبدیل مقدار رهن و اجاره میتوانید از این فرم استفاده کنید . به عنوان مثال ملکی با ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره را میتوانید با ودیعه یا اجاره دلخواه خود معادل کنید

نرخ رهن و اجاره فعلی

یکصد میلیون تومان
یک میلیون و پانصد هزار تومان

نرخ رهن و اجاره جدید

نود میلیون تومان
یک میلیون و هشتصد هزار تومان

سایر محاسبات برای این مینا