قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش :74,420,000 تومان1.82 - %
اجاره :8,290,000 تومان2.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :86,730,000 تومان11.49 + %
اجاره :10,930,000 تومان17.78 + %
زیر ۵ سال
فروش :90,330,000 تومان10.53 - %
اجاره :9,940,000 تومان0.61 + %
زیر ۵ سال
فروش :47,920,000 تومان
اجاره :6,520,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :94,080,000 تومان
اجاره :9,900,000 تومان16.2 + %
زیر ۵ سال
فروش :116,870,000 تومان2.35 + %
اجاره :12,880,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :105,750,000 تومان12.18 + %
اجاره :9,310,000 تومان9.14 + %
زیر ۵ سال
فروش :98,690,000 تومان11.84 - %
اجاره :11,310,000 تومان21.74 + %
زیر ۵ سال
فروش :118,780,000 تومان0.97 + %
اجاره :9,690,000 تومان11.83 - %
زیر ۵ سال
فروش :83,110,000 تومان15.67 - %
اجاره :12,370,000 تومان16.92 + %
زیر ۵ سال
فروش :62,570,000 تومان4.67 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :99,790,000 تومان4.75 - %
اجاره :10,590,000 تومان6.97 + %
زیر ۵ سال
فروش :117,770,000 تومان2.51 + %
اجاره :10,400,000 تومان6.39 - %
زیر ۵ سال
فروش :43,440,000 تومان5 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :79,740,000 تومان2.71 - %
اجاره :8,310,000 تومان3.48 - %
زیر ۵ سال
فروش :93,580,000 تومان7.06 - %
اجاره :11,890,000 تومان21.57 + %
زیر ۵ سال
فروش :114,670,000 تومان1.44 - %
اجاره :10,190,000 تومان1.8 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,720,000 تومان16.46 + %
زیر ۵ سال
فروش :63,480,000 تومان2.07 + %
اجاره :7,840,000 تومان10.11 + %
زیر ۵ سال
فروش :128,410,000 تومان4.64 + %
اجاره :11,650,000 تومان7.77 + %
زیر ۵ سال
فروش :77,500,000 تومان4.86 + %
اجاره :9,310,000 تومان5.56 + %
زیر ۵ سال
فروش :74,850,000 تومان10.87 + %
اجاره :8,600,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :52,980,000 تومان6.21 - %
اجاره :8,030,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :72,050,000 تومان3.36 + %
اجاره :10,500,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :106,920,000 تومان15.95 + %
اجاره :10,190,000 تومان16.68 - %
زیر ۵ سال
فروش :112,360,000 تومان3.35 - %
اجاره :9,300,000 تومان7.83 - %
زیر ۵ سال
فروش :81,740,000 تومان5.11 - %
اجاره :9,510,000 تومان17.26 + %
زیر ۵ سال
فروش :70,250,000 تومان1.63 + %
اجاره :8,610,000 تومان4.11 + %
زیر ۵ سال
فروش :70,940,000 تومان1.07 + %
اجاره :9,400,000 تومان5.98 + %
زیر ۵ سال
فروش :90,200,000 تومان7.36 - %
اجاره :13,150,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش :44,370,000 تومان5.57 + %
اجاره :6,640,000 تومان10.3 + %
زیر ۵ سال
فروش :49,090,000 تومان4.76 + %
اجاره :5,370,000 تومان4.79 - %
زیر ۵ سال
فروش :49,520,000 تومان2.42 + %
اجاره :6,400,000 تومان4.75 + %
زیر ۵ سال
فروش :68,630,000 تومان3.51 + %
اجاره :7,310,000 تومان10.76 + %
زیر ۵ سال
فروش :58,550,000 تومان5.18 - %
اجاره :7,030,000 تومان10.33 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,410,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :37,660,000 تومان3.69 + %
اجاره :5,450,000 تومان1.68 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,650,000 تومان11.39 + %
اجاره :6,100,000 تومان8.73 + %
زیر ۵ سال
فروش :84,610,000 تومان3.17 + %
اجاره :8,660,000 تومان6.26 + %
زیر ۵ سال
فروش :87,930,000 تومان2.28 + %
اجاره :8,570,000 تومان0.46 - %
زیر ۵ سال
فروش :40,090,000 تومان3.75 + %
اجاره :6,410,000 تومان11.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :37,410,000 تومان4.74 - %
اجاره :5,550,000 تومان16.35 + %

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :73,720,000 تومان3.29 + %
اجاره :8,940,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :73,940,000 تومان5.48 + %
اجاره :9,070,000 تومان7.72 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,820,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :60,120,000 تومان4.45 + %
اجاره :6,720,000 تومان9.98 + %
زیر ۵ سال
فروش :69,790,000 تومان1.96 + %
اجاره :8,070,000 تومان0.62 + %
زیر ۵ سال
فروش :69,270,000 تومان4.21 + %
اجاره :8,750,000 تومان8.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :77,730,000 تومان10.54 + %
اجاره :8,460,000 تومان3.8 + %
زیر ۵ سال
فروش :77,880,000 تومان2.53 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :78,550,000 تومان2.34 - %
اجاره :7,050,000 تومان21.4 - %
زیر ۵ سال
فروش :67,480,000 تومان5.49 + %
اجاره :7,300,000 تومان7.94 - %
زیر ۵ سال
فروش :70,270,000 تومان2.99 + %
اجاره :8,150,000 تومان6.96 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :8,730,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :98,100,000 تومان2.45 + %
اجاره :10,900,000 تومان2.44 + %
زیر ۵ سال
فروش :80,060,000 تومان3.25 + %
اجاره :8,720,000 تومان12.66 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,700,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش :34,170,000 تومان2.24 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,120,000 تومان4.95 + %
اجاره :3,810,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :55,370,000 تومان5.01 - %
اجاره :7,580,000 تومان9.7 + %
زیر ۵ سال
فروش :46,110,000 تومان7.26 + %
اجاره :6,100,000 تومان5.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,870,000 تومان10.29 + %
اجاره :5,570,000 تومان6.3 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,030,000 تومان10.5 - %
اجاره :4,920,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :59,430,000 تومان1.38 - %
اجاره :7,620,000 تومان4.39 - %
زیر ۵ سال
فروش :38,610,000 تومان1 - %
اجاره :4,640,000 تومان4.13 - %
زیر ۵ سال
فروش :37,130,000 تومان6.57 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,620,000 تومان18.58 - %
اجاره :2,620,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,150,000 تومان18.57 + %
زیر ۵ سال
فروش :32,350,000 تومان0.8 - %
اجاره :4,580,000 تومان8.27 + %

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :29,160,000 تومان10.92 + %
اجاره :3,440,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :44,900,000 تومان3.59 - %
اجاره :5,880,000 تومان3.29 - %
زیر ۵ سال
فروش :48,070,000 تومان5.83 + %
اجاره :5,510,000 تومان0.72 - %
زیر ۵ سال
فروش :41,510,000 تومان4.98 + %
اجاره :6,260,000 تومان6.64 + %
زیر ۵ سال
فروش :54,110,000 تومان4.72 + %
اجاره :6,510,000 تومان4.12 - %
زیر ۵ سال
فروش :51,210,000 تومان1.35 - %
اجاره :6,480,000 تومان7.11 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,000,000 تومان7.32 - %
اجاره :5,540,000 تومان11.92 + %
زیر ۵ سال
فروش :37,090,000 تومان13.1 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,200,000 تومان0.63 - %
اجاره :5,400,000 تومان4.45 + %
زیر ۵ سال
فروش :35,020,000 تومان7.06 - %
اجاره :4,460,000 تومان6.89 - %
زیر ۵ سال
فروش :50,070,000 تومان15 + %
اجاره :5,710,000 تومان3.25 + %
زیر ۵ سال
فروش :47,010,000 تومان0.47 - %
اجاره :6,260,000 تومان3.81 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,600,000 تومان1.81 + %
اجاره :5,600,000 تومان0.18 - %
زیر ۵ سال
فروش :43,130,000 تومان3.21 - %
اجاره :6,100,000 تومان10.71 + %

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :54,240,000 تومان
اجاره :7,020,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,160,000 تومان1.82 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,540,000 تومان4.77 - %
اجاره :7,850,000 تومان2.48 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,300,000 تومان10.73 + %
اجاره :6,030,000 تومان3.21 - %
زیر ۵ سال
فروش :66,880,000 تومان2.62 - %
اجاره :7,780,000 تومان15.34 - %
زیر ۵ سال
فروش :33,440,000 تومان18.16 - %
اجاره :5,530,000 تومان10.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :50,420,000 تومان0.94 + %
اجاره :5,980,000 تومان2.92 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :64,490,000 تومان11.71 + %
اجاره :8,340,000 تومان17.13 + %

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش :39,500,000 تومان4.39 + %
اجاره :5,800,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :26,920,000 تومان2.57 - %
اجاره :4,290,000 تومان12.01 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :55,090,000 تومان19.6 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,530,000 تومان3.54 + %
اجاره :5,210,000 تومان13.17 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :47,640,000 تومان1.6 + %
اجاره :6,230,000 تومان2.47 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,980,000 تومان7.81 + %
اجاره :5,880,000 تومان9.7 + %
زیر ۵ سال
فروش :23,890,000 تومان1.23 + %
اجاره :3,900,000 تومان13.04 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,260,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :42,370,000 تومان13.46 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :61,030,000 تومان5.15 + %
اجاره :6,900,000 تومان6.48 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,390,000 تومان17.8 + %
اجاره :8,860,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :42,090,000 تومان3.75 + %
اجاره :6,260,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش :25,730,000 تومان5.65 - %
اجاره :4,310,000 تومان3.36 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,880,000 تومان0.08 + %
اجاره :5,940,000 تومان21.22 + %
زیر ۵ سال
فروش :31,450,000 تومان5.15 + %
اجاره :3,580,000 تومان30.62 - %
زیر ۵ سال
فروش :35,590,000 تومان4.74 - %
اجاره :6,280,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :32,400,000 تومان0.84 + %
اجاره :4,530,000 تومان19.53 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,100,000 تومان9.43 + %
اجاره :4,080,000 تومان17.92 + %
زیر ۵ سال
فروش :40,840,000 تومان5.67 + %
اجاره :5,970,000 تومان3.29 + %
زیر ۵ سال
فروش :33,570,000 تومان3.55 + %
اجاره :5,310,000 تومان22.35 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,680,000 تومان5.22 + %
اجاره :5,260,000 تومان2.95 - %

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,370,000 تومان1.42 + %
اجاره :3,970,000 تومان10.28 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,010,000 تومان0.58 - %
اجاره :3,380,000 تومان8.68 + %
زیر ۵ سال
فروش :22,990,000 تومان1.73 + %
اجاره :4,150,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,710,000 تومان0.22 - %
اجاره :4,500,000 تومان12.5 + %

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش :27,390,000 تومان0.77 + %
اجاره :4,040,000 تومان1.7 - %
زیر ۵ سال
فروش :24,550,000 تومان1.17 - %
اجاره :4,290,000 تومان13.19 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,810,000 تومان4.9 - %
اجاره :5,790,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,520,000 تومان1.78 + %
اجاره :4,090,000 تومان16.52 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,750,000 تومان11.47 - %
اجاره :3,520,000 تومان15.79 + %
زیر ۵ سال
فروش :28,310,000 تومان1.94 - %
اجاره :4,730,000 تومان11.03 + %

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش :23,110,000 تومان8.51 - %
اجاره :4,780,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :31,510,000 تومان0.16 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :30,570,000 تومان0.81 - %
اجاره :6,130,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,350,000 تومان2.21 + %
اجاره :4,340,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,000,000 تومان10.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :24,060,000 تومان8.06 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :31,160,000 تومان8.22 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,670,000 تومان10.81 + %
اجاره :3,590,000 تومان7.24 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,830,000 تومان17.52 + %

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش :35,770,000 تومان1.27 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,350,000 تومان5.35 - %
اجاره :2,910,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :14,760,000 تومان26.75 - %
اجاره :4,470,000 تومان1.13 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :32,170,000 تومان4.14 - %
اجاره :4,590,000 تومان8.51 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,790,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش :36,750,000 تومان
اجاره :6,170,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :34,150,000 تومان3.83 - %
اجاره :6,260,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,700,000 تومان14.36 + %
زیر ۵ سال
فروش :31,050,000 تومان0.61 - %
اجاره :4,940,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :25,970,000 تومان15.01 + %
اجاره :3,640,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :37,960,000 تومان1.22 - %
اجاره :6,290,000 تومان16.7 + %
زیر ۵ سال
فروش :37,160,000 تومان8.18 + %
اجاره :5,240,000 تومان5.86 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,510,000 تومان10.3 - %
اجاره :3,720,000 تومان11.04 + %

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,930,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,770,000 تومان4.72 + %
زیر ۵ سال
فروش :21,800,000 تومان4.89 - %
اجاره :4,970,000 تومان24.25 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,170,000 تومان5.46 - %
اجاره :4,830,000 تومان15.83 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,660,000 تومان2.72 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,840,000 تومان15.81 - %
اجاره :4,270,000 تومان36.17 - %
زیر ۵ سال
فروش :15,990,000 تومان
اجاره :2,960,000 تومان12.98 + %

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش :14,050,000 تومان5.39 - %
اجاره :2,580,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :15,140,000 تومان5.8 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :15,010,000 تومان6.99 + %
اجاره :2,740,000 تومان5.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,720,000 تومان11.57 + %
اجاره :1,860,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :18,180,000 تومان9.33 - %
اجاره :2,870,000 تومان13.44 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,610,000 تومان5.63 - %
اجاره :4,040,000 تومان22.42 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,280,000 تومان4.16 - %
اجاره :3,300,000 تومان13.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :21,000,000 تومان
اجاره :2,380,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :15,340,000 تومان5.87 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :14,630,000 تومان5.1 + %
اجاره :2,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :21,620,000 تومان1.08 + %
اجاره :3,970,000 تومان12.78 + %

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش :22,600,000 تومان17.34 + %
اجاره :3,610,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :17,450,000 تومان26.65 - %
اجاره :4,510,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :20,530,000 تومان13.3 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,870,000 تومان1.69 + %
اجاره :3,150,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :16,990,000 تومان1.68 + %
اجاره :3,170,000 تومان23.83 + %

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,730,000 تومان0.73 - %
اجاره :3,080,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :13,240,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,810,000 تومان2.79 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,970,000 تومان8.22 - %
اجاره :3,300,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :14,370,000 تومان2.5 + %
اجاره :2,710,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :13,390,000 تومان16.88 - %
اجاره :2,980,000 تومان0.67 - %

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,160,000 تومان44.65 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,930,000 تومان2.52 + %
اجاره :3,510,000 تومان2.63 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,780,000 تومان6.94 - %
اجاره :3,140,000 تومان2.48 - %
زیر ۵ سال
فروش :16,710,000 تومان6.64 + %
اجاره :2,740,000 تومان11.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,390,000 تومان
اجاره :2,970,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,750,000 تومان0.43 - %
اجاره :3,510,000 تومان6.69 + %

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش :16,870,000 تومان0.47 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,050,000 تومان5.55 - %
اجاره :3,490,000 تومان4.49 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,430,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :24,480,000 تومان7.06 - %
اجاره :4,060,000 تومان4.1 + %

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش :17,720,000 تومان8.78 + %
اجاره :5,250,000 تومان6.49 + %
زیر ۵ سال
فروش :33,310,000 تومان7.03 - %
اجاره :5,080,000 تومان12.14 + %
زیر ۵ سال
فروش :22,600,000 تومان22.36 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :37,160,000 تومان2.94 + %
اجاره :4,160,000 تومان4.15 - %
زیر ۵ سال
فروش :41,060,000 تومان20.23 + %
اجاره :4,830,000 تومان0.42 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,380,000 تومان6.98 + %
اجاره :2,800,000 تومان10.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :22,810,000 تومان11.11 + %
اجاره :4,200,000 تومان2.94 + %
زیر ۵ سال
فروش :32,550,000 تومان12.92 - %
اجاره :5,660,000 تومان