قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت لحظه ای خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش :72,870,000 تومان4 + %
اجاره :8,150,000 تومان14.95 + %
زیر ۵ سال
فروش :86,980,000 تومان0.83 + %
اجاره :9,880,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :110,310,000 تومان1.93 + %
اجاره :10,010,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :52,700,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :82,150,000 تومان12.4 + %
اجاره :8,420,000 تومان20.8 + %
زیر ۵ سال
فروش :122,080,000 تومان18.36 + %
اجاره :12,020,000 تومان11.61 + %
زیر ۵ سال
فروش :96,720,000 تومان4.44 - %
اجاره :8,660,000 تومان5.15 - %
زیر ۵ سال
فروش :89,810,000 تومان6.01 + %
اجاره :8,680,000 تومان8.34 - %
زیر ۵ سال
فروش :114,770,000 تومان4.41 + %
اجاره :11,210,000 تومان8 + %
زیر ۵ سال
فروش :101,630,000 تومان0.47 + %
اجاره :10,730,000 تومان5.2 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,460,000 تومان8.5 - %
اجاره :7,760,000 تومان7.48 + %
زیر ۵ سال
فروش :101,510,000 تومان11.15 + %
اجاره :9,860,000 تومان6.59 + %
زیر ۵ سال
فروش :112,170,000 تومان6.72 + %
اجاره :11,980,000 تومان14.97 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,440,000 تومان7.52 + %
اجاره :4,960,000 تومان8.53 + %
زیر ۵ سال
فروش :79,770,000 تومان0.35 + %
اجاره :8,240,000 تومان4.44 + %
زیر ۵ سال
فروش :100,970,000 تومان3.6 + %
اجاره :11,260,000 تومان4.45 + %
زیر ۵ سال
فروش :115,810,000 تومان1.84 + %
اجاره :9,960,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :58,080,000 تومان6.84 + %
اجاره :5,320,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :60,820,000 تومان16.85 + %
اجاره :7,200,000 تومان14.65 + %
زیر ۵ سال
فروش :122,560,000 تومان5.22 + %
اجاره :10,510,000 تومان5.99 - %
زیر ۵ سال
فروش :73,530,000 تومان0.04 + %
اجاره :8,700,000 تومان8.89 + %
زیر ۵ سال
فروش :62,710,000 تومان12.46 + %
اجاره :6,750,000 تومان22.06 + %
زیر ۵ سال
فروش :55,150,000 تومان7.46 + %
اجاره :6,220,000 تومان3.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :67,780,000 تومان18.86 - %
اجاره :8,380,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :90,240,000 تومان3.07 - %
اجاره :11,110,000 تومان12.91 + %
زیر ۵ سال
فروش :116,850,000 تومان5.59 + %
اجاره :9,680,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :89,490,000 تومان9.94 + %
اجاره :8,950,000 تومان7.16 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,870,000 تومان5.66 + %
اجاره :7,800,000 تومان6.47 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,170,000 تومان4.69 + %
اجاره :8,360,000 تومان17.58 + %
زیر ۵ سال
فروش :88,690,000 تومان1.96 - %
اجاره :11,450,000 تومان0.35 + %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش :46,220,000 تومان
اجاره :5,660,000 تومان17.43 + %
زیر ۵ سال
فروش :47,130,000 تومان3.58 - %
اجاره :5,780,000 تومان4.33 + %
زیر ۵ سال
فروش :67,270,000 تومان7.07 + %
اجاره :6,750,000 تومان5.8 + %
زیر ۵ سال
فروش :59,970,000 تومان0.28 - %
اجاره :7,220,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,140,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :35,670,000 تومان1.52 - %
اجاره :5,110,000 تومان24.94 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,710,000 تومان0.68 + %
اجاره :5,330,000 تومان3.7 + %
زیر ۵ سال
فروش :81,530,000 تومان
اجاره :8,000,000 تومان0.37 - %
زیر ۵ سال
فروش :87,380,000 تومان4.57 + %
اجاره :7,430,000 تومان11.02 - %
زیر ۵ سال
فروش :38,790,000 تومان8.71 - %
اجاره :5,430,000 تومان13.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,040,000 تومان5.4 + %
اجاره :4,920,000 تومان0.81 - %

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش :69,670,000 تومان0.17 + %
اجاره :7,050,000 تومان8.96 + %
زیر ۵ سال
فروش :70,420,000 تومان4.8 - %
اجاره :8,300,000 تومان11.86 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :59,890,000 تومان6.81 + %
اجاره :6,260,000 تومان7.01 + %
زیر ۵ سال
فروش :68,640,000 تومان2.95 - %
اجاره :7,860,000 تومان18.55 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,520,000 تومان
اجاره :7,580,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :72,610,000 تومان5.68 + %
اجاره :7,570,000 تومان2.02 + %
زیر ۵ سال
فروش :75,900,000 تومان6.29 + %
اجاره :7,150,000 تومان8.5 + %
زیر ۵ سال
فروش :77,010,000 تومان3.42 + %
اجاره :7,860,000 تومان9.62 + %
زیر ۵ سال
فروش :67,730,000 تومان4.99 + %
اجاره :7,210,000 تومان19.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :68,060,000 تومان4.45 + %
اجاره :7,590,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :93,710,000 تومان2.53 + %
اجاره :10,360,000 تومان3.72 - %
زیر ۵ سال
فروش :76,910,000 تومان4.04 + %
اجاره :7,550,000 تومان3.28 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,400,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش :56,930,000 تومان0.19 - %
اجاره :6,910,000 تومان0.14 - %
زیر ۵ سال
فروش :44,950,000 تومان4.39 + %
اجاره :5,770,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :33,090,000 تومان17.6 - %
اجاره :5,000,000 تومان7.76 + %
زیر ۵ سال
فروش :29,740,000 تومان1.23 + %
اجاره :3,870,000 تومان1.31 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :60,220,000 تومان16.32 + %
اجاره :7,790,000 تومان22.68 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,790,000 تومان3.34 - %
اجاره :4,890,000 تومان14.25 + %
زیر ۵ سال
فروش :34,110,000 تومان
اجاره :4,780,000 تومان10.65 + %
زیر ۵ سال
فروش :23,340,000 تومان
اجاره :3,090,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :46,330,000 تومان
اجاره :5,850,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :32,230,000 تومان2.41 + %
اجاره :4,130,000 تومان9.26 + %

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :2,680,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :27,060,000 تومان16.34 + %
اجاره :980,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :35,300,000 تومان10.47 - %
اجاره :6,810,000 تومان24.73 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,410,000 تومان6.42 + %
اجاره :5,640,000 تومان4.44 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,820,000 تومان3.45 + %
اجاره :5,560,000 تومان24.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,380,000 تومان1.89 - %
اجاره :5,630,000 تومان20.56 + %
زیر ۵ سال
فروش :52,100,000 تومان4.14 + %
اجاره :6,410,000 تومان15.91 + %
زیر ۵ سال
فروش :50,740,000 تومان0.51 - %
اجاره :5,790,000 تومان10.08 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,300,000 تومان23.87 + %
اجاره :4,830,000 تومان17.8 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,880,000 تومان18.39 + %
اجاره :4,980,000 تومان9.21 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,150,000 تومان10.68 + %
اجاره :4,990,000 تومان12.9 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,590,000 تومان4.01 + %
اجاره :4,740,000 تومان13.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,460,000 تومان1.91 + %
اجاره :5,610,000 تومان5.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,320,000 تومان2.41 - %
اجاره :5,880,000 تومان12.64 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,720,000 تومان1.39 + %
اجاره :5,380,000 تومان4.26 + %
زیر ۵ سال
فروش :40,830,000 تومان3.5 + %
اجاره :5,780,000 تومان20.92 + %

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش :37,330,000 تومان1.3 + %
اجاره :4,890,000 تومان0.62 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,490,000 تومان
اجاره :6,050,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :69,320,000 تومان8.72 + %
اجاره :7,760,000 تومان21.63 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,090,000 تومان7.93 - %
اجاره :4,770,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :66,490,000 تومان3.83 + %
اجاره :7,690,000 تومان12.59 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,300,000 تومان1.82 - %
اجاره :4,690,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :50,090,000 تومان4.83 + %
اجاره :6,190,000 تومان16.14 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,460,000 تومان4.11 + %
اجاره :7,130,000 تومان8.03 + %

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش :39,650,000 تومان24.53 + %
اجاره :4,840,000 تومان11.26 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,970,000 تومان6.85 + %
اجاره :3,810,000 تومان17.23 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :40,960,000 تومان
اجاره :6,150,000 تومان10.81 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,360,000 تومان4.35 + %
اجاره :5,670,000 تومان15.01 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,990,000 تومان
اجاره :5,090,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :46,790,000 تومان8.06 + %
اجاره :6,140,000 تومان4.78 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,470,000 تومان
اجاره :5,560,000 تومان17.3 + %
زیر ۵ سال
فروش :23,390,000 تومان1.61 + %
اجاره :3,400,000 تومان10.75 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :48,680,000 تومان7.22 - %
اجاره :5,610,000 تومان2.75 + %
زیر ۵ سال
فروش :54,640,000 تومان0.02 + %
اجاره :6,370,000 تومان14.98 + %
زیر ۵ سال
فروش :56,450,000 تومان1.74 - %
اجاره :6,360,000 تومان3.34 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,220,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش :36,140,000 تومان2.47 + %
اجاره :5,040,000 تومان13 + %
زیر ۵ سال
فروش :30,350,000 تومان13.19 - %
اجاره :5,070,000 تومان18.46 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,760,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :31,800,000 تومان5.3 + %
اجاره :4,080,000 تومان0.49 - %
زیر ۵ سال
فروش :23,550,000 تومان1.07 + %
اجاره :3,260,000 تومان2.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,260,000 تومان1.32 - %
اجاره :5,600,000 تومان19.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :33,320,000 تومان
اجاره :4,340,000 تومان10.15 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,620,000 تومان16.6 + %
اجاره :5,510,000 تومان4.16 + %

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,250,000 تومان1.43 + %
اجاره :3,560,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,140,000 تومان0.83 - %
اجاره :3,000,000 تومان19.05 + %
زیر ۵ سال
فروش :23,040,000 تومان1.12 - %
اجاره :3,120,000 تومان20 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,520,000 تومان0.71 - %
اجاره :3,870,000 تومان23.64 + %

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش :27,190,000 تومان7.3 + %
اجاره :4,020,000 تومان9.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :25,080,000 تومان3.38 + %
اجاره :3,860,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :25,630,000 تومان
اجاره :4,040,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,090,000 تومان4.29 + %
اجاره :3,780,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,720,000 تومان5.56 - %
اجاره :3,000,000 تومان6.76 + %
زیر ۵ سال
فروش :28,580,000 تومان0.04 + %
اجاره :4,150,000 تومان16.57 + %

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش :26,210,000 تومان
اجاره :3,390,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :30,110,000 تومان
اجاره :3,930,000 تومان5.65 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :24,540,000 تومان3.5 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :28,530,000 تومان3.26 + %
اجاره :4,330,000 تومان11.03 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,470,000 تومان8.28 - %
اجاره :4,710,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,660,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :21,830,000 تومان1.44 - %
اجاره :3,710,000 تومان17.41 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,060,000 تومان
اجاره :4,160,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش :37,860,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,660,000 تومان8.54 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,770,000 تومان13.59 - %
اجاره :4,380,000 تومان13.77 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :11,370,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :33,960,000 تومان
اجاره :3,980,000 تومان13.1 - %
زیر ۵ سال
فروش :21,780,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,300,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :30,430,000 تومان
اجاره :3,720,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :21,270,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,450,000 تومان1.3 - %
اجاره :5,310,000 تومان7.27 + %
زیر ۵ سال
فروش :34,690,000 تومان8.1 + %
اجاره :5,080,000 تومان14.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,860,000 تومان
اجاره :3,090,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,960,000 تومان2.87 - %
اجاره :4,090,000 تومان11.14 + %
زیر ۵ سال
فروش :28,420,000 تومان2.97 - %
اجاره :4,100,000 تومان9.04 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,460,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :34,160,000 تومان7.15 + %
اجاره :6,390,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :15,990,000 تومان2.02 - %
اجاره :2,510,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش :13,580,000 تومان0.97 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,040,000 تومان
اجاره :2,560,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,370,000 تومان
اجاره :3,280,000 تومان13.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,590,000 تومان2.15 + %
اجاره :2,880,000 تومان21.52 + %
زیر ۵ سال
فروش :13,460,000 تومان0.44 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :14,580,000 تومان6.66 - %
اجاره :2,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :14,310,000 تومان4.07 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,420,000 تومان6.75 - %
اجاره :3,510,000 تومان11.78 + %

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش :18,710,000 تومان4.29 + %
اجاره :2,980,000 تومان12.45 + %
زیر ۵ سال
فروش :24,370,000 تومان9.09 + %
اجاره :3,650,000 تومان16.24 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,770,000 تومان6.4 + %
اجاره :2,950,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :16,640,000 تومان4.2 + %
اجاره :2,240,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :16,900,000 تومان6.16 + %
اجاره :2,570,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش :15,660,000 تومان6.03 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,560,000 تومان0.69 + %
اجاره :2,640,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :15,050,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,480,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,460,000 تومان20.65 + %
اجاره :2,610,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :14,250,000 تومان13.37 + %
اجاره :2,030,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :17,100,000 تومان0.77 + %
اجاره :2,780,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,240,000 تومان8.9 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,000,000 تومان13.27 + %
اجاره :2,950,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :16,000,000 تومان2.3 + %
اجاره :2,270,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :15,420,000 تومان0.85 + %
اجاره :2,160,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,590,000 تومان13.7 - %
اجاره :3,220,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش :16,380,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,870,000 تومان5.56 - %
اجاره :3,250,000 تومان16.91 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,370,000 تومان3.09 - %
اجاره :2,480,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,740,000 تومان0.79 + %
اجاره :3,840,000 تومان1.05 + %

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش :31,930,000 تومان
اجاره :4,670,000 تومان24.87 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,030,000 تومان7.52 + %
اجاره :4,340,000 تومان24 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,260,000 تومان
اجاره :4,790,000 تومان21.88 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,890,000 تومان7.81 - %
اجاره :2,200,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,000,000 تومان
اجاره :3,780,000 تومان3.57 - %
زیر ۵ سال
فروش :38,110,000 تومان15.41 + %
اجاره :5,460,000 تومان9.42 + %