قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش :79,680,000 تومان8.42 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :150,320,000 تومان
اجاره :13,190,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :88,740,000 تومان
اجاره :10,210,000 تومان26.97 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :98,630,000 تومان21.32 + %
اجاره :9,850,000 تومان10.13 - %
زیر ۵ سال
فروش :114,690,000 تومان10.59 - %
اجاره :12,230,000 تومان10.68 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :91,280,000 تومان8.99 - %
اجاره :12,470,000 تومان10.75 + %
زیر ۵ سال
فروش :110,880,000 تومان4.89 - %
اجاره :9,530,000 تومان11.35 - %
زیر ۵ سال
فروش :100,930,000 تومان1.38 - %
اجاره :11,570,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :59,220,000 تومان18.6 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :107,240,000 تومان7 + %
اجاره :11,270,000 تومان2.64 + %
زیر ۵ سال
فروش :107,560,000 تومان6.79 - %
اجاره :10,850,000 تومان5.98 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :89,270,000 تومان3.15 + %
اجاره :10,580,000 تومان7.63 + %
زیر ۵ سال
فروش :110,340,000 تومان0.79 + %
اجاره :10,280,000 تومان12.44 - %
زیر ۵ سال
فروش :99,670,000 تومان6.59 - %
اجاره :9,030,000 تومان9.88 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :10,360,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :105,200,000 تومان8.62 - %
اجاره :10,920,000 تومان11.09 + %
زیر ۵ سال
فروش :81,350,000 تومان6.32 - %
اجاره :12,090,000 تومان13.31 + %
زیر ۵ سال
فروش :83,870,000 تومان20.16 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :55,710,000 تومان4.82 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :11,960,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :115,710,000 تومان6.54 + %
اجاره :9,590,000 تومان3.9 + %
زیر ۵ سال
فروش :89,190,000 تومان13.29 - %
اجاره :8,270,000 تومان24.75 - %
زیر ۵ سال
فروش :97,620,000 تومان3.35 - %
اجاره :10,110,000 تومان3.81 - %
زیر ۵ سال
فروش :75,810,000 تومان15.48 + %
اجاره :9,280,000 تومان6.18 + %
زیر ۵ سال
فروش :78,230,000 تومان1.52 + %
اجاره :9,380,000 تومان5.27 + %
زیر ۵ سال
فروش :118,420,000 تومان
اجاره :14,170,000 تومان3.51 + %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,740,000 تومان4.53 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :45,370,000 تومان14.17 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :10,290,000 تومان15.88 + %
زیر ۵ سال
فروش :61,620,000 تومان4.42 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :9,070,000 تومان23.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :83,830,000 تومان0.29 - %
اجاره :10,230,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :85,480,000 تومان14.14 + %
اجاره :9,890,000 تومان10.01 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,530,000 تومان3.61 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :41,730,000 تومان6.24 + %
اجاره :7,240,000 تومان17.92 + %

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :83,040,000 تومان5.68 + %
اجاره :10,260,000 تومان20 + %
زیر ۵ سال
فروش :81,070,000 تومان6.08 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :78,980,000 تومان5.21 + %
اجاره :9,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :65,000,000 تومان4.87 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :74,750,000 تومان2.02 + %
اجاره :9,110,000 تومان7.7 - %
زیر ۵ سال
فروش :78,530,000 تومان0.43 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :93,750,000 تومان8.87 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :75,030,000 تومان4.85 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :78,540,000 تومان1.78 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :108,080,000 تومان15.43 + %
اجاره :12,030,000 تومان18.41 + %
زیر ۵ سال
فروش :92,420,000 تومان0.55 + %
اجاره :10,580,000 تومان15.5 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش :38,480,000 تومان6.21 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :54,500,000 تومان7.71 + %
اجاره :7,040,000 تومان21.59 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :65,000,000 تومان4.17 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,820,000 تومان6.13 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,050,000 تومان1.41 + %

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :51,130,000 تومان1.37 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :47,150,000 تومان1.38 - %
اجاره :7,730,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :47,590,000 تومان1.41 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :64,420,000 تومان8 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,620,000 تومان6.96 + %
اجاره :8,660,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :42,610,000 تومان7.49 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :53,050,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :42,550,000 تومان7.72 + %
اجاره :6,440,000 تومان7.87 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,950,000 تومان12.69 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :55,360,000 تومان6.93 + %
اجاره :9,230,000 تومان18.18 + %
زیر ۵ سال
فروش :49,550,000 تومان0.36 + %
اجاره :8,000,000 تومان20.48 + %
زیر ۵ سال
فروش :48,550,000 تومان2.71 + %
اجاره :8,050,000 تومان23.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :50,170,000 تومان6.22 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :77,460,000 تومان15.37 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :66,770,000 تومان5.03 - %
اجاره :9,580,000 تومان11.53 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :72,230,000 تومان3.04 + %
اجاره :9,430,000 تومان3.97 + %

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,050,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :49,710,000 تومان4.63 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :53,740,000 تومان8.06 + %
اجاره :7,160,000 تومان1.78 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :67,850,000 تومان16.38 + %
اجاره :8,550,000 تومان1.61 - %
زیر ۵ سال
فروش :68,160,000 تومان7.52 - %
اجاره :9,410,000 تومان6.45 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,380,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,610,000 تومان4.96 - %
اجاره :4,680,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :60,310,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,820,000 تومان10.72 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :28,880,000 تومان4.02 - %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش :35,870,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,640,000 تومان4.14 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :32,390,000 تومان16.05 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,250,000 تومان4.41 + %
اجاره :4,470,000 تومان1.13 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,520,000 تومان1.3 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :33,690,000 تومان1.23 - %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,310,000 تومان4.73 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,260,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,670,000 تومان4.42 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,890,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :55,120,000 تومان23.73 + %
اجاره :7,170,000 تومان21.94 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,660,000 تومان1.48 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,240,000 تومان10.58 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,810,000 تومان9.06 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,780,000 تومان8.39 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,460,000 تومان0.71 + %
اجاره :3,890,000 تومان16.82 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,710,000 تومان0.06 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :14,490,000 تومان5.54 - %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,760,000 تومان15.27 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,000,000 تومان7.83 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :33,800,000 تومان7.99 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش :17,910,000 تومان5.17 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,260,000 تومان5.41 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,900,000 تومان23.69 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,720,000 تومان
اجاره :4,190,000 تومان11.42 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---