قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :96,740,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :76,270,000 تومان11.34 - %
اجاره :6,200,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :102,770,000 تومان1.59 - %
اجاره :8,260,000 تومان18.94 - %
زیر ۵ سال
فروش :96,600,000 تومان3.66 + %
اجاره :13,930,000 تومان8.83 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :107,650,000 تومان1.35 - %
اجاره :10,660,000 تومان9.97 - %
زیر ۵ سال
فروش :106,090,000 تومان12.32 - %
اجاره :11,490,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :96,280,000 تومان10.61 - %
اجاره :12,040,000 تومان2.67 - %
زیر ۵ سال
فروش :113,410,000 تومان5.79 + %
اجاره :10,260,000 تومان13.12 - %
زیر ۵ سال
فروش :103,610,000 تومان
اجاره :8,350,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :10,740,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :91,470,000 تومان6.72 - %
اجاره :9,200,000 تومان11.65 + %
زیر ۵ سال
فروش :74,330,000 تومان28.47 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :12,110,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :108,840,000 تومان17.06 - %
اجاره :11,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :86,020,000 تومان15.42 + %
اجاره :8,290,000 تومان12.55 - %
زیر ۵ سال
فروش :111,410,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :12,390,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :91,320,000 تومان3.88 + %
اجاره :10,740,000 تومان4.11 - %
زیر ۵ سال
فروش :120,950,000 تومان11.14 + %
اجاره :13,840,000 تومان6.68 - %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :83,630,000 تومان10.59 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :93,400,000 تومان0.31 + %
اجاره :12,390,000 تومان9.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :91,210,000 تومان17.63 - %
اجاره :11,570,000 تومان0.34 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :91,410,000 تومان1.45 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :91,240,000 تومان4.55 + %
اجاره :12,340,000 تومان14.37 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :112,670,000 تومان19.87 + %
اجاره :11,730,000 تومان6.46 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :102,450,000 تومان3.42 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :12,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :82,500,000 تومان4.89 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :119,620,000 تومان1.2 - %
اجاره :12,570,000 تومان9.97 + %
زیر ۵ سال
فروش :104,780,000 تومان6.58 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :65,700,000 تومان3.6 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :78,490,000 تومان3.32 + %
اجاره :10,060,000 تومان10.97 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :61,390,000 تومان4.19 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,830,000 تومان3.14 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :69,560,000 تومان1.7 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :72,390,000 تومان4.96 + %
اجاره :8,190,000 تومان10.49 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :51,360,000 تومان14.87 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :64,990,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :79,290,000 تومان
اجاره :12,300,000 تومان7.05 + %
زیر ۵ سال
فروش :61,300,000 تومان3.7 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :58,480,000 تومان3.71 + %
اجاره :8,660,000 تومان2.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :63,100,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :73,440,000 تومان7.75 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :84,460,000 تومان10.39 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :58,390,000 تومان3.55 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :81,280,000 تومان0.28 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,300,000 تومان10.1 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :41,690,000 تومان9.54 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :35,710,000 تومان0.11 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---