قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :86,360,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :85,900,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :114,270,000 تومان14.72 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :111,960,000 تومان0.07 - %
اجاره :10,010,000 تومان1.09 - %
زیر ۵ سال
فروش :85,800,000 تومان4.72 - %
اجاره :13,170,000 تومان15.93 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :106,680,000 تومان1.97 + %
اجاره :11,490,000 تومان0.86 - %
زیر ۵ سال
فروش :111,520,000 تومان3.72 - %
اجاره :8,490,000 تومان33.52 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :99,270,000 تومان13.5 + %
اجاره :12,440,000 تومان23.29 + %
زیر ۵ سال
فروش :107,870,000 تومان2.34 + %
اجاره :11,550,000 تومان5.29 + %
زیر ۵ سال
فروش :101,700,000 تومان12.29 + %
اجاره :9,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :102,770,000 تومان2.51 - %
اجاره :9,100,000 تومان24.17 - %
زیر ۵ سال
فروش :97,720,000 تومان22 + %
اجاره :12,080,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :93,290,000 تومان17.49 + %
اجاره :10,570,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :10,230,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :111,930,000 تومان
اجاره :12,080,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :118,120,000 تومان
اجاره :10,250,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :88,300,000 تومان7.09 - %
اجاره :10,200,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :90,160,000 تومان9.67 - %
اجاره :12,640,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :85,970,000 تومان21.02 + %
اجاره :11,450,000 تومان18.53 + %
زیر ۵ سال
فروش :86,340,000 تومان12.82 + %
اجاره :11,410,000 تومان21.9 + %
زیر ۵ سال
فروش :113,400,000 تومان4.96 + %
اجاره :13,530,000 تومان4.31 - %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :88,710,000 تومان
اجاره :9,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :89,360,000 تومان0.21 + %
اجاره :11,660,000 تومان23.52 + %
زیر ۵ سال
فروش :91,580,000 تومان20.45 + %
اجاره :11,320,000 تومان20.04 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :86,980,000 تومان4.62 + %
اجاره :10,490,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :73,910,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :85,790,000 تومان11.95 + %
اجاره :11,100,000 تومان11.33 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :93,520,000 تومان
اجاره :9,950,000 تومان0.4 - %
زیر ۵ سال
فروش :90,760,000 تومان19.42 + %
اجاره :11,440,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :97,950,000 تومان5.57 + %
اجاره :11,420,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :79,820,000 تومان2.11 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :84,040,000 تومان8.16 + %
اجاره :9,000,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :119,630,000 تومان20.66 + %
اجاره :12,870,000 تومان17.53 + %
زیر ۵ سال
فروش :97,540,000 تومان6.07 + %
اجاره :11,200,000 تومان6.67 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :60,840,000 تومان19.08 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :70,520,000 تومان6.75 + %
اجاره :11,960,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,370,000 تومان13.56 + %
اجاره :9,720,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :53,760,000 تومان8.96 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :65,770,000 تومان5.49 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :67,080,000 تومان19.85 + %
اجاره :9,280,000 تومان7.41 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :54,420,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :49,830,000 تومان21.83 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :49,450,000 تومان18.93 + %
اجاره :10,620,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :59,810,000 تومان8.33 + %
اجاره :9,860,000 تومان11.49 - %
زیر ۵ سال
فروش :53,880,000 تومان8.76 + %
اجاره :7,840,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :53,930,000 تومان12.99 + %
اجاره :8,970,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :54,590,000 تومان0.81 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :79,600,000 تومان10.07 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :75,750,000 تومان12.04 + %
اجاره :11,400,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :74,740,000 تومان4.65 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش :58,310,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :56,040,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :60,870,000 تومان17.46 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :68,490,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :77,570,000 تومان14.92 + %
اجاره :11,440,000 تومان15.79 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :8,260,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,450,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :32,630,000 تومان16.7 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,350,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :34,720,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :31,160,000 تومان14.18 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :36,980,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :36,350,000 تومان7.93 + %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :44,440,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---