قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت لحظه ای خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش :68,910,000 تومان4.74 - %
اجاره :8,140,000 تومان14.33 + %
زیر ۵ سال
فروش :86,980,000 تومان6.89 + %
اجاره :9,730,000 تومان20.87 + %
زیر ۵ سال
فروش :112,170,000 تومان6.68 + %
اجاره :9,480,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :53,160,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :84,020,000 تومان10.48 + %
اجاره :7,520,000 تومان2.87 + %
زیر ۵ سال
فروش :125,220,000 تومان
اجاره :12,750,000 تومان19.05 + %
زیر ۵ سال
فروش :104,920,000 تومان11.87 + %
اجاره :8,970,000 تومان12.13 + %
زیر ۵ سال
فروش :87,310,000 تومان4.64 + %
اجاره :8,870,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :114,090,000 تومان6.31 + %
اجاره :11,050,000 تومان6.97 + %
زیر ۵ سال
فروش :102,110,000 تومان5.74 + %
اجاره :10,900,000 تومان17.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,800,000 تومان6.99 - %
اجاره :7,440,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :100,920,000 تومان11.12 + %
اجاره :9,810,000 تومان12.76 + %
زیر ۵ سال
فروش :111,280,000 تومان6.01 + %
اجاره :12,650,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :42,730,000 تومان10.04 + %
اجاره :4,700,000 تومان2.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :78,940,000 تومان2.6 - %
اجاره :8,320,000 تومان12.13 + %
زیر ۵ سال
فروش :101,040,000 تومان8.16 + %
اجاره :11,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :114,830,000 تومان1.67 + %
اجاره :10,820,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :59,090,000 تومان16.73 + %
اجاره :5,090,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :58,830,000 تومان14.99 + %
اجاره :7,190,000 تومان14.49 + %
زیر ۵ سال
فروش :122,160,000 تومان3.7 + %
اجاره :10,660,000 تومان0.56 - %
زیر ۵ سال
فروش :74,430,000 تومان1.92 + %
اجاره :8,860,000 تومان13.01 + %
زیر ۵ سال
فروش :64,510,000 تومان6.58 + %
اجاره :6,690,000 تومان19.46 + %
زیر ۵ سال
فروش :54,240,000 تومان4.07 + %
اجاره :6,420,000 تومان16.94 + %
زیر ۵ سال
فروش :73,340,000 تومان2.91 - %
اجاره :7,970,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :88,290,000 تومان4.41 - %
اجاره :9,250,000 تومان8.6 - %
زیر ۵ سال
فروش :115,620,000 تومان9.48 + %
اجاره :10,060,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :90,420,000 تومان19.92 + %
اجاره :9,440,000 تومان12.65 + %
زیر ۵ سال
فروش :69,250,000 تومان5 + %
اجاره :7,740,000 تومان2.15 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,110,000 تومان6.45 + %
اجاره :8,300,000 تومان16.9 + %
زیر ۵ سال
فروش :91,020,000 تومان6.36 + %
اجاره :11,570,000 تومان20.27 + %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش :46,220,000 تومان19.22 + %
اجاره :5,620,000 تومان19.57 + %
زیر ۵ سال
فروش :46,350,000 تومان2.93 - %
اجاره :5,670,000 تومان8.83 + %
زیر ۵ سال
فروش :65,650,000 تومان8.48 + %
اجاره :6,910,000 تومان8.31 + %
زیر ۵ سال
فروش :60,010,000 تومان1.25 + %
اجاره :6,710,000 تومان13.92 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,730,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :35,450,000 تومان1.43 + %
اجاره :4,990,000 تومان22.6 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,990,000 تومان4.93 + %
اجاره :5,210,000 تومان4.41 + %
زیر ۵ سال
فروش :80,560,000 تومان21.93 + %
اجاره :8,030,000 تومان2.95 + %
زیر ۵ سال
فروش :88,190,000 تومان10.42 + %
اجاره :7,500,000 تومان6.83 - %
زیر ۵ سال
فروش :39,260,000 تومان5.85 - %
اجاره :5,390,000 تومان11.36 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,510,000 تومان2.01 + %
اجاره :4,730,000 تومان5.4 - %

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش :68,890,000 تومان2.05 - %
اجاره :6,760,000 تومان2.58 + %
زیر ۵ سال
فروش :73,170,000 تومان2.39 + %
اجاره :8,030,000 تومان13.1 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :60,100,000 تومان6.77 + %
اجاره :6,100,000 تومان3.57 + %
زیر ۵ سال
فروش :69,330,000 تومان1.31 - %
اجاره :7,430,000 تومان5.95 - %
زیر ۵ سال
فروش :63,310,000 تومان3.61 - %
اجاره :7,160,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :73,360,000 تومان9.57 + %
اجاره :7,580,000 تومان6.01 + %
زیر ۵ سال
فروش :76,470,000 تومان7.69 + %
اجاره :6,890,000 تومان12.77 + %
زیر ۵ سال
فروش :76,460,000 تومان2 + %
اجاره :8,300,000 تومان21.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :67,720,000 تومان4.54 + %
اجاره :7,150,000 تومان18.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :67,680,000 تومان3.77 + %
اجاره :7,100,000 تومان24.78 + %
زیر ۵ سال
فروش :71,150,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :93,190,000 تومان4.33 + %
اجاره :10,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :76,630,000 تومان4.07 + %
اجاره :7,510,000 تومان2.74 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,400,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش :58,300,000 تومان4.72 + %
اجاره :6,910,000 تومان2.52 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,370,000 تومان6.2 + %
اجاره :5,470,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :31,350,000 تومان18.47 - %
اجاره :4,830,000 تومان7.81 + %
زیر ۵ سال
فروش :29,730,000 تومان0.2 + %
اجاره :3,790,000 تومان2.71 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :60,300,000 تومان
اجاره :7,680,000 تومان19.07 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,280,000 تومان0.82 + %
اجاره :4,880,000 تومان14.82 + %
زیر ۵ سال
فروش :34,280,000 تومان4.72 - %
اجاره :4,600,000 تومان6.73 + %
زیر ۵ سال
فروش :22,620,000 تومان
اجاره :3,200,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :44,580,000 تومان
اجاره :5,530,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :32,330,000 تومان3.39 + %
اجاره :4,150,000 تومان10.37 + %

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :2,640,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :26,970,000 تومان
اجاره :650,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :34,980,000 تومان22.15 - %
اجاره :6,350,000 تومان11.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,210,000 تومان7.59 + %
اجاره :5,420,000 تومان8.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :46,260,000 تومان6.89 + %
اجاره :5,490,000 تومان22.82 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,540,000 تومان1.45 - %
اجاره :5,550,000 تومان20.92 + %
زیر ۵ سال
فروش :53,030,000 تومان9.12 + %
اجاره :6,320,000 تومان16.39 + %
زیر ۵ سال
فروش :51,270,000 تومان2.72 + %
اجاره :5,700,000 تومان11.33 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,710,000 تومان21.51 + %
اجاره :4,910,000 تومان19.76 + %
زیر ۵ سال
فروش :44,260,000 تومان21.59 + %
اجاره :4,800,000 تومان5.26 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,180,000 تومان7.43 + %
اجاره :4,780,000 تومان9.63 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,530,000 تومان2.15 + %
اجاره :4,600,000 تومان10.05 + %
زیر ۵ سال
فروش :46,020,000 تومان3.42 + %
اجاره :5,680,000 تومان9.23 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,740,000 تومان2.88 + %
اجاره :5,650,000 تومان12.55 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,960,000 تومان3.63 + %
اجاره :5,240,000 تومان0.19 - %
زیر ۵ سال
فروش :40,130,000 تومان1.28 - %
اجاره :5,790,000 تومان21.38 + %

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش :35,920,000 تومان3.61 + %
اجاره :4,500,000 تومان5.06 - %
زیر ۵ سال
فروش :40,440,000 تومان6.24 - %
اجاره :6,110,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :69,090,000 تومان10.74 + %
اجاره :7,610,000 تومان18.72 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,280,000 تومان6.38 - %
اجاره :4,980,000 تومان5.5 - %
زیر ۵ سال
فروش :65,560,000 تومان2.34 + %
اجاره :7,180,000 تومان5.43 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,880,000 تومان1.62 - %
اجاره :4,420,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :49,360,000 تومان2.83 + %
اجاره :6,170,000 تومان15.76 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,010,000 تومان8.36 + %
اجاره :6,850,000 تومان3.16 + %

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش :40,140,000 تومان20.25 + %
اجاره :4,710,000 تومان15.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,110,000 تومان2.07 + %
اجاره :3,730,000 تومان14.77 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,150,000 تومان13.68 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,320,000 تومان1.7 + %
اجاره :5,610,000 تومان13.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,350,000 تومان2.12 + %
اجاره :5,200,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :46,430,000 تومان8.08 + %
اجاره :6,090,000 تومان5.73 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,610,000 تومان2.14 - %
اجاره :5,280,000 تومان12.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :23,380,000 تومان0.78 + %
اجاره :3,420,000 تومان11.4 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :48,680,000 تومان8.65 - %
اجاره :5,410,000 تومان1.88 + %
زیر ۵ سال
فروش :54,510,000 تومان0.13 - %
اجاره :6,230,000 تومان14.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :55,290,000 تومان0.07 - %
اجاره :5,830,000 تومان1.69 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :5,130,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش :36,840,000 تومان0.03 - %
اجاره :4,920,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :30,330,000 تومان7.47 - %
اجاره :4,740,000 تومان15.61 + %
زیر ۵ سال
فروش :37,630,000 تومان6.25 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :31,890,000 تومان5.77 + %
اجاره :3,990,000 تومان0.5 - %
زیر ۵ سال
فروش :23,450,000 تومان1.84 - %
اجاره :3,070,000 تومان4.06 - %
زیر ۵ سال
فروش :37,590,000 تومان5.27 - %
اجاره :5,730,000 تومان22.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :32,620,000 تومان5.45 - %
اجاره :4,350,000 تومان10.41 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,890,000 تومان14.22 + %
اجاره :5,780,000 تومان19.67 + %

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,150,000 تومان0.98 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,640,000 تومان5.38 - %
اجاره :2,840,000 تومان17.84 + %
زیر ۵ سال
فروش :22,900,000 تومان2.35 - %
اجاره :2,980,000 تومان8.76 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,720,000 تومان2.41 + %
اجاره :3,760,000 تومان18.99 + %

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش :27,880,000 تومان6.82 + %
اجاره :3,930,000 تومان21.3 + %
زیر ۵ سال
فروش :25,740,000 تومان13.34 + %
اجاره :3,440,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :26,230,000 تومان4.42 + %
اجاره :4,050,000 تومان18.77 + %
زیر ۵ سال
فروش :24,260,000 تومان5.62 + %
اجاره :3,790,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,110,000 تومان0.3 + %
اجاره :2,970,000 تومان5.69 + %
زیر ۵ سال
فروش :28,500,000 تومان0.78 + %
اجاره :4,060,000 تومان14.04 + %

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش :26,210,000 تومان3.97 + %
اجاره :3,280,000 تومان7.19 + %
زیر ۵ سال
فروش :31,710,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :29,800,000 تومان2.26 + %
اجاره :3,930,000 تومان5.65 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :25,400,000 تومان5.08 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :27,940,000 تومان2.31 - %
اجاره :4,200,000 تومان6.6 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,200,000 تومان14.44 - %
اجاره :4,380,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,570,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :25,270,000 تومان14.19 + %
اجاره :3,350,000 تومان5.02 + %
زیر ۵ سال
فروش :27,910,000 تومان6.22 - %
اجاره :4,160,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش :37,860,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,120,000 تومان8.91 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,800,000 تومان10 - %
اجاره :4,350,000 تومان20.83 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :10,950,000 تومان10.25 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :33,980,000 تومان18.27 + %
اجاره :3,840,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,510,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :30,310,000 تومان
اجاره :3,740,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :21,340,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,880,000 تومان0.78 + %
اجاره :5,180,000 تومان3.81 + %
زیر ۵ سال
فروش :34,590,000 تومان4.28 + %
اجاره :5,000,000 تومان19.33 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,960,000 تومان17.31 - %
اجاره :3,070,000 تومان8.1 + %

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,070,000 تومان0.04 - %
اجاره :4,100,000 تومان11.41 + %
زیر ۵ سال
فروش :28,590,000 تومان0.1 - %
اجاره :3,920,000 تومان3.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,370,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :31,080,000 تومان3.66 - %
اجاره :6,350,000 تومان22.82 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,630,000 تومان4.87 - %
اجاره :2,370,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش :13,630,000 تومان0.8 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,040,000 تومان23.1 + %
اجاره :2,560,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,370,000 تومان22.83 + %
اجاره :3,170,000 تومان4.97 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,440,000 تومان2.65 + %
اجاره :2,620,000 تومان1.87 - %
زیر ۵ سال
فروش :13,820,000 تومان3.29 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :2,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :14,150,000 تومان3.36 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,870,000 تومان4.12 - %
اجاره :3,400,000 تومان12.21 + %

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش :17,770,000 تومان4 - %
اجاره :2,850,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :23,460,000 تومان4.41 + %
اجاره :3,690,000 تومان3.36 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,770,000 تومان8.63 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,640,000 تومان4.13 + %
اجاره :2,230,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :17,190,000 تومان8.05 + %
اجاره :2,510,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش :15,790,000 تومان8.52 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,560,000 تومان5.84 - %
اجاره :2,640,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :15,020,000 تومان0.4 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,690,000 تومان2.33 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,540,000 تومان22.38 + %
اجاره :2,350,000 تومان22.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :14,330,000 تومان10.4 + %
اجاره :1,890,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :17,190,000 تومان7.5 + %
اجاره :2,820,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,590,000 تومان4.95 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,940,000 تومان11.21 + %
اجاره :2,840,000 تومان21.37 + %
زیر ۵ سال
فروش :16,030,000 تومان0.75 + %
اجاره :1,900,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :15,340,000 تومان1.1 - %
اجاره :2,080,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,490,000 تومان10.17 - %
اجاره :3,020,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش :16,370,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :19,980,000 تومان7.93 - %
اجاره :3,260,000 تومان21.19 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,390,000 تومان8.17 - %
اجاره :2,370,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,490,000 تومان0.68 + %
اجاره :3,660,000 تومان1.1 + %

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش :32,740,000 تومان5.21 + %
اجاره :4,570,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :35,370,000 تومان4.43 + %
اجاره :4,010,000 تومان10.16 + %
زیر ۵ سال
فروش :38,650,000 تومان2.57 + %
اجاره :4,420,000 تومان1.61 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,240,000 تومان3.53 - %
اجاره :2,030,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :22,910,000 تومان21.8 + %
اجاره :3,780,000 تومان2.07 - %
زیر ۵ سال
فروش :38,520,000 تومان11.78 + %
اجاره :5,440,000 تومان9.02 + %