قیمت خانه
قیمت خانه به روزرسانی امروز

قیمت خانه

لطفا شهر را وارد کنید .
لطفا سال ساخت را وارد کنید .

قیمت خانه در منطقه 1 تهران

زیر ۵ سال
فروش :74,440,000 تومان5.35 - %
اجاره :9,450,000 تومان2.28 - %
زیر ۵ سال
فروش :122,560,000 تومان14.95 + %
اجاره :12,240,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :102,710,000 تومان23.51 + %
اجاره :13,980,000 تومان11.52 - %
زیر ۵ سال
فروش :48,430,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :91,500,000 تومان9.48 + %
اجاره :10,540,000 تومان0.19 - %
زیر ۵ سال
فروش :120,090,000 تومان4.83 + %
اجاره :11,370,000 تومان2.25 + %
زیر ۵ سال
فروش :107,680,000 تومان9.35 + %
اجاره :8,960,000 تومان13.6 - %
زیر ۵ سال
فروش :97,640,000 تومان7.7 - %
اجاره :11,730,000 تومان7.12 + %
زیر ۵ سال
فروش :113,380,000 تومان3.31 + %
اجاره :10,790,000 تومان14.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :94,530,000 تومان14.15 - %
اجاره :9,360,000 تومان22.64 - %
زیر ۵ سال
فروش :72,750,000 تومان3.19 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :104,740,000 تومان3.88 + %
اجاره :11,060,000 تومان2.9 - %
زیر ۵ سال
فروش :105,940,000 تومان6.78 - %
اجاره :11,950,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :44,700,000 تومان13.97 + %
اجاره :5,680,000 تومان0.18 + %
زیر ۵ سال
فروش :84,760,000 تومان0.07 + %
اجاره :8,910,000 تومان12.3 - %
زیر ۵ سال
فروش :110,260,000 تومان9.07 + %
اجاره :12,220,000 تومان0.41 - %
زیر ۵ سال
فروش :104,510,000 تومان12.1 + %
اجاره :9,930,000 تومان0.71 + %
زیر ۵ سال
فروش :58,980,000 تومان1.03 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :63,340,000 تومان3.28 - %
اجاره :6,900,000 تومان17.46 - %
زیر ۵ سال
فروش :109,300,000 تومان6.16 - %
اجاره :9,160,000 تومان10.55 - %
زیر ۵ سال
فروش :81,500,000 تومان5.07 + %
اجاره :10,780,000 تومان20.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :68,680,000 تومان0.28 + %
اجاره :7,360,000 تومان2.36 + %
زیر ۵ سال
فروش :57,080,000 تومان0.44 + %
اجاره :5,880,000 تومان17.53 - %
زیر ۵ سال
فروش :74,630,000 تومان11.26 + %
اجاره :9,720,000 تومان10.33 + %
زیر ۵ سال
فروش :105,820,000 تومان
اجاره :10,350,000 تومان24.06 - %
زیر ۵ سال
فروش :104,040,000 تومان5.08 + %
اجاره :9,500,000 تومان7.05 - %
زیر ۵ سال
فروش :98,150,000 تومان3.92 - %
اجاره :10,230,000 تومان21.93 + %
زیر ۵ سال
فروش :68,830,000 تومان4.44 - %
اجاره :8,740,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :76,450,000 تومان3.86 + %
اجاره :8,660,000 تومان1.05 + %
زیر ۵ سال
فروش :106,020,000 تومان9.72 + %
اجاره :14,150,000 تومان4.43 + %

قیمت خانه در منطقه 2 تهران

زیر ۵ سال
فروش :43,780,000 تومان6.03 - %
اجاره :7,060,000 تومان9.29 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :6,490,000 تومان9.44 + %
زیر ۵ سال
فروش :48,310,000 تومان11 - %
اجاره :6,960,000 تومان0.85 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,480,000 تومان6.83 + %
اجاره :8,880,000 تومان15.47 + %
زیر ۵ سال
فروش :59,550,000 تومان4.93 + %
اجاره :7,970,000 تومان2.8 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,950,000 تومان0.44 + %
اجاره :5,950,000 تومان6.25 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,500,000 تومان6.61 + %
اجاره :7,360,000 تومان11.85 + %
زیر ۵ سال
فروش :81,150,000 تومان7.43 - %
اجاره :7,790,000 تومان22.18 - %
زیر ۵ سال
فروش :82,080,000 تومان2.74 + %
اجاره :8,510,000 تومان0.59 + %
زیر ۵ سال
فروش :43,650,000 تومان3.68 + %
اجاره :6,010,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :39,280,000 تومان18.89 + %
اجاره :6,350,000 تومان3.42 + %

قیمت خانه در منطقه 3 تهران

زیر ۵ سال
فروش :51,530,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :78,700,000 تومان6.45 + %
اجاره :8,330,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :76,380,000 تومان5.8 + %
اجاره :8,630,000 تومان4.48 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,100,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :65,710,000 تومان11.47 + %
اجاره :6,040,000 تومان22.27 - %
زیر ۵ سال
فروش :75,070,000 تومان0.35 + %
اجاره :8,990,000 تومان3.12 - %
زیر ۵ سال
فروش :58,310,000 تومان2.05 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :72,640,000 تومان7.69 - %
اجاره :9,730,000 تومان10.07 + %
زیر ۵ سال
فروش :80,580,000 تومان2.57 + %
اجاره :8,540,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :84,850,000 تومان6.81 + %
اجاره :8,220,000 تومان5.41 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,320,000 تومان2.53 - %
اجاره :7,120,000 تومان14.32 - %
زیر ۵ سال
فروش :77,370,000 تومان8.22 + %
اجاره :7,790,000 تومان5.58 - %
زیر ۵ سال
فروش :69,620,000 تومان9.48 - %
اجاره :6,670,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :95,990,000 تومان2.35 - %
اجاره :10,610,000 تومان4.43 + %
زیر ۵ سال
فروش :89,960,000 تومان7.26 + %
اجاره :9,140,000 تومان1.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,480,000 تومان36.13 - %
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 4 تهران

زیر ۵ سال
فروش :35,870,000 تومان5.56 + %
اجاره :5,400,000 تومان9.98 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,280,000 تومان
اجاره :3,860,000 تومان3.02 - %
زیر ۵ سال
فروش :65,120,000 تومان10.32 + %
اجاره :7,700,000 تومان10 + %
زیر ۵ سال
فروش :48,890,000 تومان0.29 - %
اجاره :5,820,000 تومان11.15 - %
زیر ۵ سال
فروش :42,940,000 تومان5.84 + %
اجاره :5,740,000 تومان7.69 + %
زیر ۵ سال
فروش :31,150,000 تومان12.41 + %
اجاره :4,700,000 تومان2.4 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,590,000 تومان7.52 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :61,530,000 تومان1.99 - %
اجاره :8,370,000 تومان7.03 + %
زیر ۵ سال
فروش :40,790,000 تومان1.95 - %
اجاره :5,800,000 تومان17.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,420,000 تومان
اجاره :5,490,000 تومان0.54 - %
زیر ۵ سال
فروش :24,770,000 تومان11.18 + %
اجاره :3,400,000 تومان6.85 - %
زیر ۵ سال
فروش :45,290,000 تومان
اجاره :6,580,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :33,280,000 تومان2.78 + %
اجاره :4,980,000 تومان0.81 + %

قیمت خانه در منطقه 5 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,770,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :24,400,000 تومان27.9 - %
اجاره :3,740,000 تومان3.6 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :49,620,000 تومان0.87 + %
اجاره :6,940,000 تومان14.52 + %
زیر ۵ سال
فروش :50,530,000 تومان4.34 + %
اجاره :6,070,000 تومان1.17 + %
زیر ۵ سال
فروش :45,950,000 تومان11.18 + %
اجاره :6,200,000 تومان6.9 + %
زیر ۵ سال
فروش :57,080,000 تومان1.55 + %
اجاره :7,360,000 تومان7.6 + %
زیر ۵ سال
فروش :52,250,000 تومان0.36 + %
اجاره :6,390,000 تومان4.93 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,530,000 تومان3.42 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :35,520,000 تومان2.47 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :39,610,000 تومان8.65 - %
اجاره :6,060,000 تومان14.77 + %
زیر ۵ سال
فروش :39,470,000 تومان3.19 - %
اجاره :5,950,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :50,460,000 تومان7.68 - %
اجاره :7,840,000 تومان17.72 + %
زیر ۵ سال
فروش :48,390,000 تومان2.62 - %
اجاره :6,840,000 تومان19.58 + %
زیر ۵ سال
فروش :46,160,000 تومان1.2 - %
اجاره :6,550,000 تومان8.99 + %
زیر ۵ سال
فروش :49,790,000 تومان19.52 + %
اجاره :5,760,000 تومان0.35 + %

قیمت خانه در منطقه 6 تهران

زیر ۵ سال
فروش :42,380,000 تومان0.24 - %
اجاره :7,360,000 تومان3.29 - %
زیر ۵ سال
فروش :53,470,000 تومان6.94 + %
اجاره :7,290,000 تومان8.53 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,520,000 تومان24.1 + %
اجاره :6,520,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :45,070,000 تومان23.45 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :63,560,000 تومان3.52 - %
اجاره :9,440,000 تومان7.27 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,470,000 تومان5.36 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :69,200,000 تومان0.17 - %
اجاره :8,760,000 تومان11.59 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,060,000 تومان10.57 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :53,850,000 تومان5.77 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :70,240,000 تومان6.34 + %
اجاره :8,950,000 تومان16.38 + %

قیمت خانه در منطقه 7 تهران

زیر ۵ سال
فروش :36,340,000 تومان9.26 - %
اجاره :5,850,000 تومان4.88 - %
زیر ۵ سال
فروش :29,450,000 تومان4.69 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :46,610,000 تومان1.86 + %
اجاره :6,030,000 تومان8.91 - %
زیر ۵ سال
فروش :47,380,000 تومان2.69 + %
اجاره :6,070,000 تومان23.88 + %
زیر ۵ سال
فروش :51,480,000 تومان7.56 - %
اجاره :7,520,000 تومان10.59 + %
زیر ۵ سال
فروش :42,500,000 تومان9.23 - %
اجاره :6,810,000 تومان1.45 - %
زیر ۵ سال
فروش :24,490,000 تومان3.32 - %
اجاره :4,400,000 تومان12.82 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :7,920,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :47,980,000 تومان2.99 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :57,840,000 تومان4.71 - %
اجاره :8,170,000 تومان12.38 + %
زیر ۵ سال
فروش :66,440,000 تومان2.95 - %
اجاره :8,320,000 تومان1.3 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 8 تهران

زیر ۵ سال
فروش :31,390,000 تومان4.68 - %
اجاره :4,650,000 تومان3.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :41,620,000 تومان7.24 + %
اجاره :6,050,000 تومان7.49 - %
زیر ۵ سال
فروش :30,400,000 تومان3.74 - %
اجاره :4,350,000 تومان14.71 - %
زیر ۵ سال
فروش :40,310,000 تومان6.75 + %
اجاره :5,290,000 تومان10.64 - %
زیر ۵ سال
فروش :23,370,000 تومان28.79 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :29,050,000 تومان11.95 + %
اجاره :4,160,000 تومان0.72 - %
زیر ۵ سال
فروش :44,540,000 تومان7.2 + %
اجاره :5,940,000 تومان8.47 - %
زیر ۵ سال
فروش :38,000,000 تومان11.11 + %
اجاره :5,650,000 تومان0.89 + %
زیر ۵ سال
فروش :36,030,000 تومان1.88 - %
اجاره :5,130,000 تومان9.04 - %

قیمت خانه در منطقه 9 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :22,600,000 تومان2.54 + %
اجاره :4,120,000 تومان1.2 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,920,000 تومان7.93 + %
اجاره :3,430,000 تومان1.18 + %
زیر ۵ سال
فروش :24,610,000 تومان3.01 + %
اجاره :4,200,000 تومان2.69 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :26,400,000 تومان2.19 - %
اجاره :4,830,000 تومان7.1 + %

قیمت خانه در منطقه 10 تهران

زیر ۵ سال
فروش :29,210,000 تومان5.49 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :24,630,000 تومان5.52 - %
اجاره :4,430,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :27,010,000 تومان4.46 - %
اجاره :5,680,000 تومان17.11 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,520,000 تومان4.04 + %
اجاره :4,370,000 تومان4.3 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :22,330,000 تومان7.51 + %
اجاره :3,210,000 تومان14.17 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 11 تهران

زیر ۵ سال
فروش :35,510,000 تومان
اجاره :4,920,000 تومان13.1 + %
زیر ۵ سال
فروش :31,310,000 تومان
اجاره :5,070,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,750,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :26,630,000 تومان0.34 + %
اجاره :5,250,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :30,630,000 تومان0.71 - %
اجاره :6,110,000 تومان15.07 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,660,000 تومان17.69 - %
اجاره :4,970,000 تومان9.8 - %
زیر ۵ سال
فروش :34,830,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,050,000 تومان1.62 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,260,000 تومان6.74 - %
اجاره :4,690,000 تومان4.92 + %

قیمت خانه در منطقه 12 تهران

زیر ۵ سال
فروش :43,930,000 تومان9.12 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,570,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,140,000 تومان0.27 - %
اجاره :5,120,000 تومان10.34 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :35,230,000 تومان10.16 + %
اجاره :5,440,000 تومان4.02 + %
زیر ۵ سال
فروش :26,120,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 13 تهران

زیر ۵ سال
فروش :39,360,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :38,180,000 تومان6.14 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :28,780,000 تومان2.64 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :30,890,000 تومان1.18 - %
اجاره :5,030,000 تومان1.76 - %
زیر ۵ سال
فروش :25,400,000 تومان4.92 + %
اجاره :4,240,000 تومان3.67 + %
زیر ۵ سال
فروش :44,830,000 تومان11.91 + %
اجاره :5,880,000 تومان13.4 - %
زیر ۵ سال
فروش :36,230,000 تومان3.64 - %
اجاره :5,300,000 تومان4.5 - %
زیر ۵ سال
فروش :25,790,000 تومان
اجاره : ---

قیمت خانه در منطقه 14 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :33,180,000 تومان1.75 + %
اجاره :5,180,000 تومان1.57 + %
زیر ۵ سال
فروش :24,440,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :30,760,000 تومان11.37 + %
اجاره :4,730,000 تومان5.35 + %
زیر ۵ سال
فروش :30,600,000 تومان4.33 + %
اجاره :5,450,000 تومان9.66 + %
زیر ۵ سال
فروش :20,890,000 تومان
اجاره :3,840,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :31,500,000 تومان3.41 + %
اجاره :6,340,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :18,340,000 تومان7.06 + %
اجاره :3,320,000 تومان5.06 + %

قیمت خانه در منطقه 15 تهران

زیر ۵ سال
فروش :15,920,000 تومان4.33 + %
اجاره :2,370,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :16,780,000 تومان7.5 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :16,050,000 تومان6.5 + %
اجاره :2,940,000 تومان2 - %
زیر ۵ سال
فروش :16,330,000 تومان0.49 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :21,160,000 تومان13.95 + %
اجاره :3,230,000 تومان3.19 + %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :4,100,000 تومان4.06 + %
زیر ۵ سال
فروش :18,570,000 تومان1.53 + %
اجاره :3,440,000 تومان1.47 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,290,000 تومان
اجاره :2,780,000 تومان9.88 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,150,000 تومان3.38 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :17,800,000 تومان17.41 + %
اجاره :3,480,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :25,580,000 تومان12.05 + %
اجاره :4,220,000 تومان5.24 + %

قیمت خانه در منطقه 16 تهران

زیر ۵ سال
فروش :18,840,000 تومان4.27 - %
اجاره :3,530,000 تومان6.37 - %
زیر ۵ سال
فروش :19,800,000 تومان11.88 - %
اجاره :4,410,000 تومان2.65 - %
زیر ۵ سال
فروش :18,780,000 تومان13.14 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :18,320,000 تومان8.53 + %
اجاره :3,330,000 تومان5.71 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,880,000 تومان4.87 + %
اجاره :3,070,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 17 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره :3,080,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :18,690,000 تومان0.95 - %
اجاره :3,170,000 تومان0.63 - %
زیر ۵ سال
فروش :17,730,000 تومان4.37 - %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :12,540,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,970,000 تومان7.37 + %
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,540,000 تومان4.32 + %
اجاره :3,660,000 تومان18.06 + %
زیر ۵ سال
فروش :14,370,000 تومان1.99 + %
اجاره :3,040,000 تومان13.86 + %
زیر ۵ سال
فروش :15,730,000 تومان5.93 + %
اجاره :3,370,000 تومان10.13 + %

قیمت خانه در منطقه 18 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,300,000 تومان17.51 - %
اجاره :3,290,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :22,060,000 تومان8.19 + %
اجاره :3,590,000 تومان10.7 - %
زیر ۵ سال
فروش :20,140,000 تومان3.12 + %
اجاره :3,350,000 تومان7.71 - %
زیر ۵ سال
فروش :20,960,000 تومان
اجاره :2,900,000 تومان1.75 + %
زیر ۵ سال
فروش :17,550,000 تومان10.03 + %
اجاره :3,080,000 تومان1.6 - %

قیمت خانه در منطقه 19 تهران

زیر ۵ سال
فروش :14,330,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :20,000,000 تومان
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :23,710,000 تومان14.38 + %
اجاره :4,050,000 تومان6.02 + %

قیمت خانه در منطقه 20 تهران

زیر ۵ سال
فروش :16,360,000 تومان6.14 - %
اجاره :3,520,000 تومان
زیر ۵ سال
فروش :22,610,000 تومان1.57 - %
اجاره :4,340,000 تومان20.89 + %
زیر ۵ سال
فروش :16,110,000 تومان4.51 - %
اجاره :3,730,000 تومان

قیمت خانه در منطقه 21 تهران

زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :30,760,000 تومان15.29 + %
اجاره :4,650,000 تومان3.1 + %

قیمت خانه در منطقه 22 تهران

زیر ۵ سال
فروش :13,640,000 تومان33.24 - %
اجاره :4,820,000 تومان13.95 + %
زیر ۵ سال
فروش :19,590,000 تومان29.56 - %
اجاره :5,300,000 تومان6.85 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :34,760,000 تومان10.37 - %
اجاره :5,050,000 تومان5.21 + %
زیر ۵ سال
فروش :29,960,000 تومان35.56 - %
اجاره :4,790,000 تومان5.89 - %
زیر ۵ سال
فروش : ---
اجاره : ---
زیر ۵ سال
فروش :15,930,000 تومان0.57 + %
اجاره :2,680,000 تومان3.08 + %
زیر ۵ سال
فروش :21,050,000 تومان24.69 - %
اجاره :4,750,000 تومان3.04 + %
زیر ۵ سال
فروش :29,100,000 تومان21.92 - %
اجاره :6,460,000 تومان8.03 + %