تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی
این تعاونی متشکل از سه تعاونی پارس کاشانه، تعاونی آماد دو کوهه و تعاونی نیروی قدس می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک