تعاونی مسکن سپاشهر
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن سپاشهر

پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی مسکن سپاشهر
تعاونی توسعه و عمران انصار سپاشهر تعاونی توسعه و عمران سپاشهر درباره پیشینه تعاونی باید گفت این تعاونی با اینکه تازه تاسیس میباشد اما از سازندگان با تجربه و به نوعی از تعاونی پاسارگاد منشعب شده است که پروژه تجاری مسکونی پاسارگاد را تحویل داده است. و حوالی بلوار کوهک پروژه پاسارگاد 2 را کلید زده ، هم اکنون تعاونی سپاشهر در حال کار برروی سه پروژه به صورت همزمان میباشد که باید روند فعالیت تعاونی را بررسی کرد و روند پیشرفت پروژه هارا زیر نظر داشت تا از قدرت تعاونی سپاشهر آگاه شد.
پروژه ساختمانی بام پونک