جناب آقای معظمی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی جناب آقای معظمی

جناب آقای معظمی

جناب آقای مهندس نوید مسلم ، سازنده به نام منطقه دو تهران می باشد و از ارزش های اصلی ایشان توجه به ساخت و سازی ایمن همراه با راحتی ساکنین می باشد. ایشان پروژه های اداری مطرح و متعددی در محله های سعادت آباد و شهرک غرب ساخته اند.