معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش

پروژه های ساختمانی معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش

معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش

معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش
تعاونی مسکن کارکنان معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش کارگزار رسمی دفتر فروش: بزرگمهر کیانی
پروژه ساختمانی بام پونک