گروه ساختمانی آسیایی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی آسیایی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی آسیایی

گروه ساختمانی آسیایی

گروه ساختمانی آسیایی
جناب آقای مهندس آسیایی ، سازنده به نام منظقه نارمک تهران که دارای پروژه های متعدد در این منطقه میباشد و از نقاط قوت ایشان سازه هایی با سبکی مدرن و استفاده از متریال عالی میباشد
پروژه ساختمانی بام پونک