گروه ساختمانی آصفی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی آصفی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی آصفی

گروه ساختمانی آصفی

گروه ساختمانی آصفی
عرصه ساختمانسازی و تجارت معمولا آمیخته با موضوعات مادی و صرفه های اقتصادی است در این بین سازندگانی هستند که ارزش آفرینی میکنند و با افکار بلند و خلاقیت ،به سنگ و آجر و ...هویت میبخشند . بدون شک گروه ساختمانسازی آصفی یکی از ارزش آفرینان عرصه ساختمانسازی هستند.
پروژه ساختمانی بام پونک