گروه ساختمانی آقا رفیعی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی آقا رفیعی

گروه ساختمانی آقا رفیعی

گروه ساختمانی مهندس آقا رفیعی در تهران در بخش ساخت پروژه های ساختمانی فعالیت دارند. در کارنامه ی درخشان این گروه ساختمانی ، ساخت چندین پروژه در مناطق شرق تهران میدرخشد.