گروه ساختمانی باقری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی باقری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی باقری

گروه ساختمانی باقری

گروه ساختمانی باقری
گروه ساختمانی باقری موفق به ساختن چندین پروژه ساختمانی درمناطق شرقی تهران شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک