گروه ساختمانی باقری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی باقری

گروه ساختمانی باقری

گروه ساختمانی باقری موفق به ساختن چندین پروژه ساختمانی درمناطق شرقی تهران شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .