گروه ساختمانی تساوند سازه
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تساوند سازه

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تساوند سازه

گروه ساختمانی تساوند سازه

گروه ساختمانی تساوند سازه
عرصه ساختمانسازی و تجارت معمولا آمیخته با موضوعات مادی و صرفه های اقتصادی است در این بین سازندگانی هستند که ارزش آفرینی میکنند و با افکار بلند و خلاقیت ،به سنگ و آجر و ...هویت میبخشند . بدون شک گروه تساوند سازه یکی از ارزش آفرینان عرصه ساختمانسازی هستند.
پروژه ساختمانی بام پونک