گروه ساختمانی تغابنی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تغابنی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تغابنی

گروه ساختمانی تغابنی

گروه ساختمانی تغابنی
علیرضا تغابنی معمار برجسته با رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات پذیرفته شد و در سال 1386آنرا به اتمام رساند. بعد از حدود 8 سال کار در مهندسین مشاور مختلف در سال 1383 بصورت مستقل به طراحی و تمرین معماری پرداخت و در سال 1387 با مشارکت، دفتر رازان را تاسیس نمود و به مدیریت آن پرداخت.
پروژه ساختمانی بام پونک