گروه ساختمانی حسینی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حسینی

گروه ساختمانی حسینی

جناب آقای مهندس حسینی که تاکنون موفق به ساختن چندین پروژه ساختمانی درمنطقه 8 شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .