گروه ساختمانی داناک
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی داناک

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی داناک

گروه ساختمانی داناک

گروه ساختمانی داناک
گروه داناک از سال 1375 در عرصه ساخت و ساز شهری و فعالیت های عمرانی در کشور مشغول کار است .
پروژه ساختمانی بام پونک