گروه ساختمانی شرافتی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شرافتی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شرافتی

گروه ساختمانی شرافتی

گروه ساختمانی شرافتی
مسعود شرافتی دانش آموخته رشته معماری است و پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری و شهرسازی از دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دفتر شخصی خود را در سال 1382 تاسیس کرد. ازآنجاکه در جهانِ امروز زندگی با ریتم و سرعت بیشتری در جریان بوده و این شتاب درتمام ابعاد با رشد فزایندهای همراه میشود، بنابراین ضروری است فضای کار و زندگی در عین برخورداری از واقعیت ها و بازگویی آنها با آرامش درونی همراه باشد. حال با توجه به این مهم، دفتر معماری مسعود شرافتی با بهره مندی از تجارب و همراهی تیم حرفه ای در زمینه طراحی، بازسازی، اجرا و نظارت فعالیت می کند و از مجموعه های شخصی تا پروژه های بزرگ را پوشش می دهد.
پروژه ساختمانی بام پونک