گروه ساختمانی عارفی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عارفی

گروه ساختمانی عارفی

جناب مهندس عارصی ، سازنده به نام در منطقه دهکده المپیک تهران میباشد . دارای سازه های متعدد در کارنامه ی کاری خود است ، از نقاط قوت ایشان استفاده از متریال درجه یک برای پروژه های خود می باشد.