گروه ساختمانی عسگریان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عسگریان

گروه ساختمانی عسگریان

جناب آقای مهندس عسگریان ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های مناطق شرقی تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.