گروه ساختمانی مسبوق
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مسبوق

گروه ساختمانی مسبوق

گروه ساختمانی مهندس مسبوق با به کارگیری تخصص معماری در کنار استفاده از متریال درجه یک ،در منطقه شرقی تهران به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است.