گروه ساختمانی مهندس غفاری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس غفاری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس غفاری

گروه ساختمانی مهندس غفاری

گروه ساختمانی مهندس غفاری
از سال ۱۳۷۷ در تهران مشغول به فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز هستن ودر مناطق ۲ و ۳ و ۶ تهران چندین پروژه عظیم طراحی و اجرا کرده اند
پروژه ساختمانی بام پونک