گروه ساختمانی موسوی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی موسوی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی موسوی

گروه ساختمانی موسوی

گروه ساختمانی موسوی
جناب آقای مهندس موسوی ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های ساختمانی در مناطق شرقی تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتمام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.
پروژه ساختمانی بام پونک