نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
آبشار-دردار
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در آبشار-دردار

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در آبشار-دردار

مشاهده آگهی ها روی نقشه