نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
آستانه اشرفیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در آستانه اشرفیه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه