نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
افسریه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در افسریه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در افسریه

مشاهده آگهی ها روی نقشه