نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
اقدسیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در اقدسیه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در اقدسیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه