نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
امام خمینی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در امام خمینی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در امام خمینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه