نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بابل
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بابل

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بابل

مشاهده آگهی ها روی نقشه