نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
باغ دریاچه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در باغ دریاچه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در باغ دریاچه

مشاهده آگهی ها روی نقشه