نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
باغ زیار
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در باغ زیار

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در باغ زیار

مشاهده آگهی ها روی نقشه