نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بلوار الهیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بلوار الهیه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بلوار الهیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه