نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بلوار امین
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بلوار امین

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بلوار امین

مشاهده آگهی ها روی نقشه