نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بلوار توس
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بلوار توس

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بلوار توس

مشاهده آگهی ها روی نقشه