نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بلوار فرهنگ
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بلوار فرهنگ

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بلوار فرهنگ

مشاهده آگهی ها روی نقشه