نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
بندر ماهشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در بندر ماهشهر

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در بندر ماهشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه