نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
تهران نو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در تهران نو

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در تهران نو

مشاهده آگهی ها روی نقشه