نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
تولید دارو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در تولید دارو

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در تولید دارو

مشاهده آگهی ها روی نقشه