نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
جلفا
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در جلفا

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در جلفا

مشاهده آگهی ها روی نقشه