نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
حکیمیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در حکیمیه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در حکیمیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه