نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
خراسان رضوی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در خراسان رضوی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در خراسان رضوی

مشاهده آگهی ها روی نقشه