نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
خیابان ایران
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در خیابان ایران

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در خیابان ایران

مشاهده آگهی ها روی نقشه