نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
دانشگاه تهران
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در دانشگاه تهران

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در دانشگاه تهران

مشاهده آگهی ها روی نقشه