نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در دروازه شیراز

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در دروازه شیراز

مشاهده آگهی ها روی نقشه