نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
ده ونک
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در ده ونک

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در ده ونک

مشاهده آگهی ها روی نقشه