نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
زنجان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در زنجان

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در زنجان

مشاهده آگهی ها روی نقشه