نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
سنندج
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در سنندج

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در سنندج

مشاهده آگهی ها روی نقشه